دانلود فایل های IELTS Band Descriptors

دانلود فایل

IELTS TASK 1 Writing Band Descriptors (public version)

دانلود فایل

IELTS TASK 2 Writing Band Descriptors (public version)

دانلود فایل

Speaking: Band Descriptors (public version)

ارتباط با ما